Gedragsregels voor register experts, opgesteld door de Stichting Nederlands Instituut Van Register-Experts (NIVRE).

Deze gedragsregels zijn geformuleerd en vastgesteld in de vorm van algemene en open normen.

Open normen die door de Register-Experts zelf, het bestuur en zonodig de Klachten- en Geschillencommissie alsmede de Commissies van Beroep worden getoetst aan de algemene betamelijkheid, aan de ongeschreven regels met betrekking tot het gedrag en de beroepsuitoefening van Register-Experts alsmede aan dergelijke geschreven regels, vastgesteld door die specifieke beroepsverenigingen op het gebied van de schade-experts voor zover de Register-Expert en/of zijn werkgever daar lid van is.

Samenvatting Gedragsregels:

  1. De Register-Expert dient zich in de uitoefening van zijn beroep te gedragen zoals een zorgvuldig expert betaamt. Hij is daarbij steeds objectief en laat zich slechts leiden door de belangen van de betrokken partijen en niet door enig eigen belang.
  2. De Register-Expert dient zich te onthouden van het verstrekken of (doen) uitgaan van feitelijke gegevens waarvan hij weet of behoort te weten dat die onjuist zijn.
  3. De Register-Expert dient zich te houden aan de Statuten van het NIVRE en alle op deze stauten gebaseerde Reglementen alsmede aan de Statuten en Registers van de overige beroepsorganisaties waarvan hij lid is en hij realiseert zich daarbij steeds zijn vertrouwenspositie en zijn integriteit.
  4. Een Register-Expert mag de wetenschap verkregen tijdens de uitvoering van een opdracht alleen aan derden ter kennis brengen na daartoe van zijn opdrachtgever verkregen toestemming.
  5. Een Register-Expert dient er voor te waken dat hij zichzelf in een positie manoevreert, danwel wordt gemanoevreerd, waarin hij wordt geconfronteerd met verstrengeling van en/of tegengestelde belangen.

Wat betekent dit in de praktijk?
Nadat de expert zijn opdracht heeft ontvangen van de uw verzekeraar zal hij, of zijn secretaresse, contact met u ( de verzekeringnemer) opnemen voor het maken van een afspraak om, in vele gevallen, het schade-adres te bezoeken.
Ter plaatse zal de expert een indruk opdoen van de locale omstandigheden.
In een persoonlijk gesprek met U, (verzekeringnemer) zal hij feiten verzamelen rond de juiste data, de oorzaak, de omstandigheden kort voor en na het voorval, de beschadigde zaken etc… Hij zal met betrekking tot herstel en/of vervanging van zaken afspraken maken met u als belanghebbende.

Uw rol is een belangrijke!
Wij maken u beleefd attent op het feit dat u een belangrijke bijdrage in de snelheid van de afwikkeling van uw schadeclaim kunt leveren door zoveel mogelijk relevante informatie over herstel of vervanging aan de expert te overhandigen. U kunt hierbij denken aan originele aankoopnota’s, garantiebewijzen, serienummers, gebruiksaanwijzingen, foto’s, eventueel een offerte etc….

Uiteraard helpt u de expert met een duidelijk overzicht van die zaken die door/bij het voorval zijn beschadigd, vernield, gestolen alsook waardeloos en/of minder waard geworden zijn.

De door u aangedragen gegevens zal de expert in alle realiteit zo goed mogelijk verifieren en/of beoordelen in relatie tot de polisvoorwaarden.

In veel situaties komt het voor dat de expert op basis van zijn deskundigheid en ervaring het schadebedrag vaststelt direct in overleg met u, zonder tussenkomst van verschillende leveranciers etc…

Een akkoord over de hoogte van het (bruto)schadebedrag wordt, afhankelijk van de gemaakte afspraken met uw verzekeraar, schriftelijk vastgelegd. Tevens zal de expert een uitspraak doen over de hoogte van uw verzekerde som(men).

De feiten worden samengevat in een expertiserapport dat wordt verzonden aan uw verzekeraar.

Claimhandling
Een zich nieuw ontwikkelende trend heeft zich inmiddels aangediend.
In sommige gevallen zal de expert, mits hij door de verzekeraar hiertoe is gemachtigd, het netto uit te keren schadebedrag vaststellen of wanneer speciale afspraken zijn gemaakt zelfs overgaan tot het in volmacht van de verzekeraar uitkeren van het (netto) schadebedrag.